Xuất xứ: Pyrex-USA

Cat.No: 33970-47

Phễu lọc dùng cho lọc chất lỏng, nước. dùng lọc vi sinh, tế bào, chất đệm, hoặc phân tích các tiểu phân trong mẫu nước.