Xuất xứ: Aptaca-Ý

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Mã hàng Dung tích. uL Đóng gói Kiểu Dùng cho hãng
5001/ON          MicroTips       Đầu cone 1000-5000ul, Aptaca 250 cái/gói EPPENDORF® SOCOREX® – BIOHIT® – OXFORD®
5001/ON/SG          MicroTips       Đầu cone 1000-5000ul, Aptaca 5 cái/gói – tiệt trùng EPPENDORF® SOCOREX® – BIOHIT® – OXFORD®
6001/ON          MicroTips       Đầu cone 1000-5000ul, Aptaca hộp EPPENDORF® SOCOREX® – BIOHIT® – OXFORD®
5001/F           MicroTips       Đầu cone 500-5000ul, Aptaca 250 cái/gói FINNPIPETTE® THERMO® – BRAND®
5001/F/SG           MicroTips       Đầu cone 500-5000ul, Aptaca 5 cái/gói – tiệt trùng FINNPIPETTE® THERMO® – BRAND®
6001/F           MicroTips       Đầu cone 500-5000ul, Aptaca hộp 50 cái FINNPIPETTE® THERMO® – BRAND®
5001/O             MicroTips        Đầu cone 1000-5000ul, Aptaca 250 cái/gói GILSON® SOCOREX® – NICHIRYO®
5001/O/SG            MicroTips        Đầu cone 1000-5000ul, Aptaca 5 cái/gói – tiệt trùng GILSON® SOCOREX® – NICHIRYO®
6001/O            MicroTips        Đầu cone 1000-5000ul, Aptaca hộp GILSON® SOCOREX® – NICHIRYO®
10005            MicroTips        Đầu cone 2000-5000ul, Aptaca 100 cái/gói BIOHIT® GILSON®
10005/SG              MicroTips           Đầu cone 2000-5000ul, Aptaca 5 cái/gói – tiệt trùng BIOHIT® GILSON®
66005              MicroTips           Đầu cone 2000-5000ul, Aptaca hộp 25 cái BIOHIT® GILSON®