Xuất xứ: Pyrex-Mỹ

Có giấy C/Q đi kèm hoặc có thể lấy trực tiếp trên website của Pyrex dựa vào Cat.No và Lot No.